Budujmy póki możemy.

W trzecim z zapowiedzianych tekstów o moich działaniach dla personalistycznej perspektywy społecznego wartościowania zrównoważonego rozwoju, przedstawiam złożony 1 mara 2023 projekt wykorzystania 140 tys. zł środków Budżetu Obywatelskiego dla ułatwienia mieszkańcom Krakowa wymiany rodzinnych praktyk pedagogiki krajobrazu. 

Czy ta praktyka zaowocuje mentalnymi mapami krajobrazu samodzielności, oto jest pytanie … 

 
Projekt złożony przez Andrzeja Madeja 
do Konkursu Budżet Obywatelski Krakowa 2023 

Tytuł propozycji zadania
Miejskie podróże edukacyjne (MPE)

Krótki opis propozycji zadania
Projekt MPE ma pomóc opiekunom dzieci w wieku 2-5 lat w wykorzystywaniu podróży komunikacją publiczną do poznawania pojazdów, słów i miejsc związanych z podróżami oraz wymianę dobrych praktyk z odkrywania ich znaczeń.

Miejsce realizacji zadania
Wszystkie pojazdy komunikacji publicznej na całej powierzchni sieci aglomeracyjnej.
 
Dodatkowe miejsca realizacji zadania
Wszystkie przystanki komunikacji publicznej aglomeracji Krakowa.
 
Szczegółowy opis propozycji zadania
Projekt kierowany jest opiekunów dzieci w wieku 2-5 lat, lubiących korzystać z dostępnych w Krakowie trzech form komunikacji aglomeracyjnej: tramwajów, autobusów i pociągów. Ponieważ bez względu na cel przejazdów, zawsze mogą one być wykorzystywane do rozbudzania ciekawości dziecka w poznawaniu otoczenia, warto jest skupiać jego zainteresowanie na kluczowych elementach miejskiego krajobrazu. Związanych w jakiś sposób z odbywanymi podróżami. 
Tak powstawać mogą metodycznie powtarzalne dobre praktyki dla postojów edukacyjnych, których wymiana z pomocą cyfrowej platformy może wspomóc solidarny rozwój wiedzy. 
Dlatego celami Projektu będzie nie tylko (1) wsparcie finansowe opiekunów w podejmowaniu podróży edukacyjnych środkami komunikacji publicznej ale i (2) wymiana dobrych praktyk plenerowej edukacji. 
(…) 

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania
Wywołane ekonomiczną koniecznością uczenia się przez całe życie zmiany w systemie edukacji wymagają nowych metod i zasobów dla samokształcenia w rodzinie. W podejmowaniu tego wyzwania modernizacji ważne są wszystkie etapy uczenia domaturalnego począwszy od pierwszego okresu poznawania pojęć opisujących ruch, przestrzeń i czas. W ten naturalny dla każdej rodziny proces domowej pedagogiki, bardzo często włączają się dziadkowie lub inni opiekunowie zatrudniani przez rodziców. Tak tworzą się warunki do najprostszej formy edukacji skupionej na uczniu, dla której w Projekcie proponuje się wykorzystać pojazdy i przystanki komunikacji miejskiej oraz widoki dostępne podczas podróży.

Aspiracją autorów Projektu MPE jest nie tylko zainteresowanie i wsparcie krakowian w wykorzystaniu nowej przestrzeni samokształcenia w rodzinie ale i wymiana dobrych praktyk organizacji miejskich podróży edukacyjnych, szczególnie rozwijających wiedzę dziecka o pojazdach używanych w komunikacji miejskiej, cyfrach oznaczających numery linii, znaczeniu nazw przystanków, regulacji czasu przejazdów i korzystaniu z mapy przedstawiającej przestrzeń miasta.